November 2023

M3 Byggs medverkan i branschens vägledning för klimatkrav vid upphandling av ROT-projekt

 

M3 Bygg har deltagit som testpilot i ett klimatprojekt initierat av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierat av Energimyndigheten genom "förskning- och innovationsprogrammet för energieffektivt byggande och boende" (E2B2). Resultaten fungerar som vägledning för framtida upphandlingskrav och kriterier för grön finansiering inom ROT-sektorn.

 

Projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad ROT” – med syfte att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöfrågor inom byggsektorn – sträckte sig från maj 2021 till juni 2023. Åtta testpiloter bestående av entreprenörer och konsulter inom ROT deltog, däribland ett projekt från M3 Bygg. Projektmålen innefattade klimatberäkningar (rivning, bygg och driftenergi), vägledning kring upphandlingskrav, beräkningsanvisningar, kunskapsmaterial om hållbarhetseffekterna av olika renoveringsalternativ samt kriterier för grön finansiering.

 

Klimatpåverkan från 8 ROT-pilotprojekt i jämförelse med medelvärdet för nyproduktion av flerbostadshus, Källa: IVL presentationsmaterial från Renoveringsdagarna 2023

 

En femtedel av utsläppen

Att behovet av klimatsmarta lösningar och vägledning för beställare i vår bransch är stort går inte att sticka under stol med. Enligt statistik från Boverket (2021) står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av de nationella utsläppen av växthusgaser i Sverige – en hisnande siffra. Mellan år 2008 och 2020 stod ROT-branschen för 56 % av byggsektorns totala utsläpp, medan nybyggnation utgjorde 19 % och uppvärmning resterande del. Byggmaterial och byggprocessen är de främst bidragande faktorerna till de höga utsläppen inom ROT.

Bygg-och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser, Källa: IVL presentationsmaterial från Renoveringsdagarna 2023

 

En vägledning för miljömässig hållbara upphandlingar

Den som gör upphandlingen ansvarar själv för de krav som sätts upp. Men vid införandet av klimatkrav vid upphandling behövs en enhetlig metod för att kunna jämföra klimatpåverkan mellan olika anbudsgivare. ”Klimatkrav till rimlig kostnad ROT” har därför utvecklat riktlinjer för att genomföra LCA-beräkningar (Life Cycle Assessment) för byggprojekt, där de specificerar vilken klimatrelaterad information som är tillåten att använda och vilka delar av byggnaden som ska inkluderas i beräkningarna.

Dessa riktlinjer, som bygger på praktiska erfarenheter, fungerar som ett komplement till klimatdeklarationslagen och är till nytta både för privata och offentliga beställare. De kan användas i olika skeden av ett byggprojekt, oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering eller ombyggnad.

                      – Vi är glada och stolta över att M3 Bygg har varit en del av det här viktiga klimatprojektet som kommer att gynna både beställare och entreprenörer i ROT-branschen långsiktigt. Anvisningarna från projektet är ett starkt komplement till de många insatser vi gör för att skapa hållbarhet i byggsektorn, säger Johan Lindberg, VD på Rotundagruppen.

 

Läs mer om Klimatkrav till rimlig kostnad ROT här.

 

Senaste stories

Hållbarhet Stångebro December 2023 Stångebro Byggs vision – att bygga en hållbar framtid Valvskvarnen m3 Bygg December 2023 Inblick i ett av M3 Byggs största projekt - Totalrenovering Valvskvarnen åt Olov Lindgren Kasern II restaurering September 2023 Gårdagen möter framtiden – återuppståndelsen av Kasern II Storkyrkan-klocka-m3 Bygg September 2022 Ett nytt kapitel i Storkyrkans historia Johan Lindberg VD-Rotundagruppen November 2021 Visionen bakom Rotundagruppen Thomas Jansson-Rotundagruppen Mars 2024 Lär känna Thomas Jansson – VD på M3 Bygg Husflytt Telge November 2021 Konsten att flytta ett hus – M3 Bygg i samarbete med Telge Fastigheter